תפילה לפני תלמוד תורה

 
 

 

הנכנס לבית המדרש  יתפלל: יר"מ ה' אלהינו ואלהי אבותינו שלא אכשל בדבר הלכה וכו', 

וביציאתו  יאמר: מודה אני לפניך ה' אלהי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש.  שולחן ערוך אורח חיים סימן קי סעיף ח

כתב הרמב"ם בפי' המשנה ואלה שתי תפלות חובה  משנה ברורה סימן קי ס"ק לו

גם למי שלומד ביחידות.

 

 

תפילה לפני לימוד תורה

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חברי,

שלא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא.

ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר.

ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם. 

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת.

ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד.

כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה:

 

 

 

ביציאתו מבית המדרש יאמר

מודה  אני לפניך ה' אלוקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. ולא שמת חלקי מיושבי קרנות.

 שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה. והם משכימים לדברים בטלים.

אני עמל והם עמלים.

אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר.

אני רץ והם רצים. ואני רץ לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת.

שנאמר: ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

 

 

 

 
     
 
 

 

Bookmark and Share               רק תורה