'דרשו ה' בהמצאו, קראהו בהיותו קרוב''

באהבת ה' את עמו, כי חפץ חסד הוא, ולא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה. להיטיב לו באחריתו, לכן ממתין הוא ומצפה לתשובת החוטאים. וברוב רחמיו קבע לנו ימים מיוחדים להיות קרוב ֻאלינו לקבל תשובתנו מיד, כמו שנאמר: ''דרשו ה' בהמצאו, קראהו בהיותו קרוב'' (ישעיה נה ו). ואמרו חז''ל: למדנו, שהקב''ה פעמים הוא מצוי ופעמים אינו מצוי, פעמים קרוב ופעמים אינו קרוב, ומתי הוא מצוי וקרוב?! בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים.
 

ולכן, אעפ''י שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ר''ה ויוה''כ היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד.
''ה' אורי'' - בראש השנה, שאז מתגדל אור ה' בעולם.
''וישעי'' - ביום הכיפורים, שאז נתקן ונתכפר העולם והאדם.


אמרו חכמים במעלת התשובה
מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדין (ברכות לד).
לא דיין לבעלי תשובה שמוחלים להם, אלא שקוראין אותן רבי.
גדולה תשובה מאהבה, שזדונות נעשין לו כזכויות (יומא פו).
גדולה תשובה, שמקרעת גזר דינו של אדם (ר''ה יז).
גדולה תשובה, שמגיעה עד כסא הכבוד, שנאמר (הושע יד ב): ''שובה ישראל עד ה' אלהיך'' (יומא).
גדולה תשובה, יותר מן הצדקה.
גדולה תשובה, יותר מן התפילה.
גדולה תשובה, שמארכת שנותיו של אדם.
גדולה תשובה, שמביאה את הגאולה.
גדולה תשובה, שמביאה רפאות לעולם (יומא פז).
גדולה תשובה, שמקרבת רחוקים.
גדולה תשובה, שקדמה לבריאת העולם. גדולה תשובה, שאפילו יחיד שעשאה מוחלין לו ולכל העולם, שנאמר: ''ארפא משובתם (של צבור) כי שב אפי ממנו'' (מהיחיד).
שערי תפילה, פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל שערי תשובה לעולם פתוחים (דברים רבה ב).
שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואחד מהם התשובה (פסחים נד).
אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירין לו שום רשע, שנאמר (יחזקאל לג יב): ''ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו'' (קדושין מ:).
כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלין לו על כל עוונותיו (ברכות יב).
 

אמר הקב''ה: פתחו לי פתח אחד כחודה של מחט, אמנם קטן אך חזק כפלדה ואינו נסתם לעולם. וכן כשם שהמחט דוקרת כך התשובה צריכה להיות ע''י חרטה שתחדור לחדרי לבו, ואני פותח לכם פתחים כפתחו של אולם שיהיו עגלות וקרונות נכנסות דרך שם.


סיפור מן ההפטרה - פרשת וילך

 

 
 

 

       רק תורה © כל הזכויות שמורות