אלול הגיע

סיפרו תלמידי הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל שפעם לפני תפילת מוסף בשבת מברכין כשהכריזו על חודש אלול, מיד אחרי אמירת "בסימן טוב יהא לנו ראש חודש אלול" נזדעזע כולו, והייתה כבר  התפילה הזאת ממש כשל אלול, וכולם הרגישו את ההבדל בין תפילת המוסף לבין תפילת השחרית שקדמה לה.

ידוע הוא כאשר רוצה האדם לזכות למעלה רוחנית, עליו לעשות הכנה מיוחדת ובחודש זה חודש הרחמים ובסליחות ישנה סיעתא דשמיא מיוחדת להתקרב לבורא עולם.

והוא כמשל קרני השמש אשר זורחות כבר הלילה בחצות, ולמרות שאור השמש נראה רק למחרת - קרני השמש נראות כבר מהלילה הקודם,  ולכן חולים מתרפאים כבר מחצות  הלילה כיון שבריאה כבר נמצאים קרני השמש שהיא צדקה ומרפא. (דרכי מוסר)

ועל כן כבר מראש חודש אלול רמזו חז"ל באומרם אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול, היות וקרני הכפרה והסליחה כבר נמצאים בבריאה, אך ברור שיתכן שאדם לא ירגיש ימים גדולים וקדושים אלה והאדם לא ירגיש כלל את האור הגדול שמבצבץ ועולה, ולא ינצלם כראוי ואז גם יפסיד את האור והעונג הרוחני בימים המסוגלים לסיעתא דשמיא. לבוש יוסף מועדים

 

 

לצאת לקראת המלך

כתב האדמו"ר בעל ה"צמח צדק" זצ"ל, בחודש אלול הקדוש ברוך הוא בבחינת מלך היוצא אל השדה, כשם שמלך כשהוא נמצא בהיכל מלכותו אין המוני העם יכולים להיכנס אליו, אבל כשהוא יוצא מעיר הבירה אל השדה, אל העם, יכול ורשאי כל אדם לגשת אליו ולשוחח עימו, והמלך מצידו מקבל את כל הבאים בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם.

כך הוא כלפינו, במשך כל השנה כולה אין זה פשוט כל כך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אדם הרוצה לעלות בהר ה' נדרש לזכך את עצמו, לזכך את גופו ונפשו ולעסוק הרבה בתורה ובתפילה. ורק אם הוא מגיע למדרגה גבוהה, הוא זוכה להתקרב מעט אל הקב"ה, כי הקדוש ברוך הוא דומה אז למלך הנמצא בארמונו אשר לא כל אדם יכול להגיע אליו.                             

אבל בחודש אלול הקדוש ברוך הוא יוצא אל השדה, הוא יוצא אל העם, הוא מסיר את כל המחיצות וההגבלות ומאפשר לכל מי שרק רוצה בכך לגשת אליו, להתקרב אליו לדבוק בו, והוא מקבל את כל הבאים בסבר פנים יפות ובפנים שוחקות. לבוש יוסף מועדים חודש אלול

 

 

'דרשו ה' בהמצאו, קראהו בהיותו קרוב''

באהבת ה' את עמו, כי חפץ חסד הוא, ולא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה. להיטיב לו באחריתו, לכן ממתין הוא ומצפה לתשובת החוטאים. וברוב רחמיו קבע לנו ימים מיוחדים להיות קרוב ֻאלינו לקבל תשובתנו מיד, כמו שנאמר: ''דרשו ה' בהמצאו, קראהו בהיותו קרוב'' (ישעיה נה ו). ואמרו חז''ל: למדנו, שהקב''ה פעמים הוא מצוי ופעמים אינו מצוי, פעמים קרוב ופעמים אינו קרוב, ומתי הוא מצוי וקרוב?! בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים.
 

ולכן, אעפ''י שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ר''ה ויוה''כ היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד.
''ה' אורי'' - בראש השנה, שאז מתגדל אור ה' בעולם.
''וישעי'' - ביום הכיפורים, שאז נתקן ונתכפר העולם והאדם.


אמרו חכמים במעלת התשובה
מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדין (ברכות לד).
לא דיין לבעלי תשובה שמוחלים להם, אלא שקוראין אותן רבי.
גדולה תשובה מאהבה, שזדונות נעשין לו כזכויות (יומא פו).
גדולה תשובה, שמקרעת גזר דינו של אדם (ר''ה יז).
גדולה תשובה, שמגיעה עד כסא הכבוד, שנאמר (הושע יד ב): ''שובה ישראל עד ה' אלהיך'' (יומא).  להמשך

 

 

מדרכי התשובה

להשיב פעלו. כיצד?

המסתכל בעריות – יתנהג בשחות עינים;

בלשון הרע – יעסוק בתורה (ערכין טו ב). ובכל איבר ואיבר שחטא ישתדל לקיים בו מצוות.
וכן אמרו חכמינו: באיבר שחוטאים – בו מתרצים.

ועוד אמרו חכמינו (ויקרא רבה כא ה): אם עשית חבילות של עבירות – עשה כנגדם חבילות של מצוות; רגלים ממהרות לרוץ לעבירה – יהיו ממהרים לרוץ לדבר מצווה; פה שדבר סרה – אמת יהגה חכו, ופיו יפתח בחכמה; ידים שופכות דם נקי – יפתח ידו לעני; עינים רמות – יהא דכא ושח עינים; לב חורש מחשבות און – בלבו יצפן אמרי תורה. אורחות צדיקים- שער התשובה

 

 

להפסיק עם התירוצים

חברים יקרים אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני יום הדין הגדול והנורא אשר מלך במשפט יעמיד ארץ .

מי לא ירא מיום דין הנורא, מי יודע מה יהיה איתו בשנה הבאה לחיים טובים ולשלום, בעניין הפרנסה , בריאות, ילדים, משפחה ועוד. על כאב מוזר במקום כלשהו בגוף , אתה כולך ומפחד ורץ לרופא ובדיקות וכולך במחשבות מה קרה ומה יהיה ותהילים וצדקות. עכשיו זה הזמן למנוע את זה ולתקן את הכול.

תפסיק עם התירוצים "אני לא יכול" , "אני לא מרגיש את קדושת הימים האלו", כל זה אך ורק באשמתך . כדי להרגיש צריך להתעורר, ואיך מתעוררים ?  הולכים לסליחות, קוראים תהילים, קוראים תיקוני הזוהר לומדים את ההלכות הקשורות לימים אלו, קוראים בספרים על קדושת הימים האלו, הלכות תשובה לרמב"ם ועוד ועוד.

להפסיק עם כל ההרגלים שבכל יום ויום "חוק ולא ויעבור" מול הטלוויזיה או מול הסמארטפון ועוד הבלים ומראות אסורות כמה שעות בכל יום - תחשוב כמה היית מרוויח אם בזמן הזה היית לומד עוד כמה פרקי תהילים או הלכות.

דירשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב אחי היקר, תחשוב על בורא עולם ישתבח שמו לעד, כמה הוא מצפה ומחכה לך כל השנה ובמיוחד בימים קדושים אלו שתשוב ותשפר את מעשיך, אפילו רק בדבר קל "עד שיעיד עליך יודע תעלומות" שאתה כבר אדם אחר, שאתה מתאמץ ורוצה להיות אהוב ונחמד למטה וגם למעלה לפני ה' יתברך שמו.

אני מאחל לכל ידידי וגולשי האתר ולכל עם ישראל  שנה טובה כתיבה וחתימה טובה , וחיים טובים ומאושרים, חיים של תורה מצוות ומעשים טובים.

 

 

עסק התורה בימים הנוראים, כיצד ?

מובא בספרים הקדושים ע"פ דברי רבינו האר"י ז"ל כי חודש אלול הוא בחינת פה ולכן צריך להרבות בגירסא ובתחנונים שהם בפה.

ולכן נוהגים לגרוס בחודש אלול עד יום הכיפורים בספר תיקוני הזוהר (תיקוני הזוהר - שבעים תיקונים שחיבר רבי שמעון בר יוחאי זיע"א)

וראוי לכל ירא שמים למעט בעסקיו ובמחשבות בענינים  הגשמיים, ולקבוע ביום ובלילה עתים להתבודד בחדריו ולחפש ולחקור ולקדם אשמורות להתעסק בדרכי התשובה וכשרון מעשה ולשפוך שיח ולשאת תפילה רינה ולהפיל תחינה, והעת רצון והתפילה נשמעת בו. לבוש יוסף - אלול

עוד שמעתי מפי הגאון הרב יהודה זרחיה סגל זצ"ל שיש לסיים בימים אלו את ספר התהילים לפחות שישה פעמים עד ליום הכיפורים.

 ויש להמשיך עוד גם בעסק התורה הקבוע כבכל יום ויום.

 

 

לחטוף מהעולם כמה שיותר מצוות

החפץ חיים היה אומר, העולם הזה הוא עולם המעשה אשר ניתן להגיע בו להישגים גדולים ביותר, אפילו יותר מן המלאכים. וכבר אמרו חכמינו ז"ל במסכת עירובין (כב.) "ושמרת את המצוה ואת החוקים והמשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם", היום לעשותם ולא למחר      לעשותם. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם.  

ואמרו במסכת חולין חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר  ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, מה שאין כן מלאכי השרת.

 ובכל יום שירצה האדם יכול לברך את הקדוש ברוך הוא, ולדבר עמו יתברך, ולומר: ברוך "אתה" ה', הן בתפילה, הן בברכות הנהנין, הן בברכות המצות, כמו שכתוב בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד. מה שאין כן בעולם הנשמות, שנאמר: "לא המתים יהללו יה". להמשך

 

 

מעלת קריאה בספר תהילים

אמרו רבותינו זיכרונם לברכה (ילקוט שמעוני תהלים א) שהתפלל דוד המלך עליו השלום שיהא לו שכר עליהם כעוסק בנגעים ואהלות, ומאחר שהתפלל דוד המלך שיהא חשוב כעוסק בנגעים ואהלות, נראה דמועיל למודם לתקון הברית, כמו שכתבו גורי האר''י שלמוד סדר טהרות לתקון פגם הברית. הנה כי כן, לא יגרע מצדיק ללמד כל ספר התהילים בכל שבוע מדי שבת בשבתו. ואף שכתבו הפוסקים שמי שיכול ללמוד הלכות ופלפולים ועוסק בתהילים, חשוב בטול תורה לגבי דידה, מכל מקום ללמוד אותם פעם אחת בשבוע לא נאמר זה, ועת לכל חפץ. ומה גם אם קורים אותם ברבים שיתעלו, המה יעלו לרצון יותר מהעוסק בנגעים ואהלות ביחיד.

וכתבו שהרגיל בספר תהילים דוחה כל מיני פורענות ופגעים רעים, מעליו ומעל בני ביתו ומעל משפחתו ומעל כל בני דורו, ומגלגל עליהם כל מיני שפע ברכות וטובות והצלחות, ולא יש דבר להגן מפני המזיקים כאמירת קדיש על תהילים. והרוצה לדבק בו יתברך ובשבחיו, ידבק ללמד בספר תהילים. ויש קבלה מאנשי שם הקדושים שמי שיש לו איזה דחק השעה או צער, או שהוא מהלך בדרך או עובר בים או בנהרות, יקרא כל התהילים בכל יום בלי הפסק בכוונה והכנעה, ויראה נפלאות, וזה בדוק ומנוסה: להמשך

 

 

הוציאה ממסגר נפשי

גם אתה יכול

אומר הגאון רבי אליהו לופיאן: משל לאדם שנכנסה צפור לתוך כף ידו, וסגר עליה בכפו. אמר: הרי אומרים בני אדם שהציפור הזאת יש בכוחה לעוף למעלה, ואילו אני רואה שאיננה יכולה לזוז... אמרו לו: שוטה שבעולם! פתח את ידך, שחרר את הציפור, ותראה איך היא עפה מעלה מעלה...


והנמשל הוא, כשהאדם אומר: אינני יכול לעשות תשובה, אינני יכול להתקדם ברוחניות, אומרים לו: שוטה שבעולם! טמטמת את עצמך! סגרת את נפשך בתאוות ובהרגלים, לכן אינך יכול להתגבר. פתח את המסגר, השלך את שלשלאות התאווה וההרגלים הרעים מעל נפשך, ואז תראה איך אתה יכול להגיע לתשובה שלימה ולהגביה עוף עד השמים! כי ''אין הדבר תלוי אלא בי''!!!
 

הימים הנוראים בהלכה ובאגדה

 

 

עֲשֶׂרֶת יְמֵי תְשׁוּבָה, שְׁמָם מוֹרֶה עֲלֵיהֶם, שֶׁהֵם מְיֻחָדִים לִתְשׁוּבָה. וְכָל אָדָם מְחֻיָב אָז לָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לִפְנֵי ה', יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, קֹדֶם בּוֹא הַיוֹם הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא יוֹם הַכִּפּוֹרִים, שֶׁנֶאֱמַר לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ, וְנֶאֱמַר דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ.

וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אֵלוּ עֲשָׂרָה יָמִים שֶׁבֵּין רֹאשׁ הַשָּׁנָה לְיוֹם הַכִּפּוּרִים. לָכֵן צָרִיךְ הָאָדָם בַּיָמִּים הָאֵלּוּ לְפַשְׁפֵּשׁ בְּמַעֲשָׂיו וְלָשׁוּב מִמַּעֲשָׂיו הָרָעִים. וּסְפֵק עֲבֵרָה צָרִיךְ יוֹתֵר תְּשׁוּבָה מֵעֲבֵרָה וַדָּאִית, כִּי יוֹתֵר מִתְחָרֵט הָאָדָם כְּשֶׁהוּא יוֹדֵעַ שֶׁעָשָׂה עֲבֵרָה מֵאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ. וְלָכֵן קָרְבַּן אָשָׁם תָּלוּי צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹתֵר בְּיֹקֶר מִקָּרְבַּן חַטָּאת.

 וְיִרְבֶּה בַּתּוֹרָה וּבְמִצְוֹת וּבִצְדָקָה, וִימַעֵט בַּעֲסָקָיו. וְכָתַב הרמ"ק, זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה, שֶׁיִהְיוּ יָמִים אֵלוּ כְּמוֹ חֹל הַמוֹעֵד, שֶלֹּא יַעֲשֶׂה בָהֶם אֶלָּא מְלָאכָה הֶכְרֵחִית. וּבְיוֹתֵר צָרִיךְ הָאָדָם לְתַקֵּן דְּבָרִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵין חֲבֵרוֹ, אֲשֶׁר עַלֵיהֶם אֵין כַּפָּרָה עַד שֶׁיַחֲזִיר אֶת הַגָזֵל וְאֶת הָעשֶׁק, וִיפַיְּסוֹ שֶׁיִמְחוֹל לוֹ.
קיצור שו"ע רבי שלמה גאנצפריד זצ"ל

 

מכתב לשלום בית בין אחים ואחיות

 

המתחזק בתשובה נוטל שכר כל המתרפים

איתא ב''ירושלמי'' (סוף ''ברכות''): ''אם ראית דור שמתרפים מדברי תורה, עמד והחזק בה ואתה נוטל שכר כלם''.
 

מסביר רבי אהרן קוטלר זצ''ל, דהרי כל קיום הבריאה הוא על-ידי התורה, ואם אתה לומד תורה אתה מקים את העולם על-ידך, ואלו שמתרפים - חיים בזכותך, ולכן אתה נוטל שכר כלם.
 

טעם שני, אומר רבי אהרן זצ''ל, כי ככל שיש רפיון בדור, קשה נסיון המתחזקים בכפלים משום שהאוירה עמומה, והמתחזק הוא יחידי נגד רבים. יחיד שקם בגבורה נגד זרם משפחתו, קרוביו וידידיו ומחליט: ''אני מקבל עלי על מלכות שמים'', כמה מלעיגים קמים עליו, כמה שונאים? כמה מחלקת מאשתו, ממשפחתו ומשאר אנשים המקנאים באשר שלו. והעומד תקיף נגד כלם מגיע לו שכר נגד כלם.
 

ולפי זה יובן מה שמובא בגמרא: ''זוכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן-עדן, לא זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום''. הזוכה נלחם ומקים את הבריאה במלחמת יחיד נגד רבים והרבים חיים בזכותו, כאמור, וכן נסיונותיו מתרבים בגלל האחרים, ולכן מגיע לו שיטל חלקם גם כיון שהם הגדילו לו את תקף הנסיון. והרי לא רק שגבר על יצרו הפרטי שלוחם נגדו אלא גבר גם על יצר הרע של כל חבריו וקרוביו. ולכן מגיע לו חלקם כי לחם נגד יצרם. והם שלא זכו נוטלים חלקם וחלקו בגיהנום, כי לא חטאו רק לעצמם אלא החטיאו את אחרים על-ידי התרפותם מהתורה ומהמצוות. וכל שכן בלעגם לשומר מצוות, ולכך יטלו חלקם וחלקו.  שובה ישראל
 

 

 

שיחת טלפון מהקב"ה

מי לא רוצה שהקב''ה, אדון העולם, מלך מלכי המלכים, ישתבח שמו לעד, ידבר אתו? אמנם לא בדרגת הנביאים שהיו קדושים, זכים וטהורים, אבל המעשים והמאורעות העוברים על יהודי בכל יום, הרי הם כעין ''שיחת טלפון'' מהקב''ה, לעוררו ברמזים שיבין מה הקב''ה שואל ממנו. ואמרו חז''ל (בברכות ה.): אם רואה אדם שיסורין באים עליו, יפשפש במעשיו.

כל דבר שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, בין שנדמה בעינינו כדבר גדול ובין שנדמה לנו כדבר קטן, הרי הוא מכוון בהשגחה מלמעלה. והמבין מפשפש במעשיו, ודורש וחוקר היטב לדעת מה הקב''ה מרמזו.  להמשך
 

 

רק תורה

הימים הנוראים

בחזרה לדף הבית  רק תורה

 

צור קשר: raktora@walla.co.il  

זמן לחשבון נפש

חודש אלול הוא הזמן המתאים לפשפש במעשיו ולהרבות בתורה ובמעשים טובים, ולשוב בתשובה הן ממעשים רעים והן ממדות אשר לא טובות. ואחד הטעמים שתוקעים בשופר בחודש אלול לעורר העם לתשובה, וכאמור.

נכון לכוין היטב בברכת ''השיבנו'', ולהתפלל על אלה שנטו מתורת ה' ויצאו לתרבות רעה, ובפרט אם הם קרוביו, כי ימים אלו נזכרים ונעשים, והם ימי רצון ומסוגלים להחזירם בתשובה, על ידי שיערה עליהם רוח ממרום.

ילקוט יוסף מועדים

 

תשובה מאהבה

לקראת שבת...

 

תיקון המידות

 

חוק לישראל השלם

 

שש מצוות ברגע

 

 

ה' שָׁמַעְתִּי שִׁמְעֲךָ יָרֵאתִי ה'
ה' שָׁמַעְתִּי וְנִרְגַּזְתִּי יוֹם בּוֹ תִּפְקְדֵנִי
זָחַלְתִּי וְחַלְתִּי יוֹם בּוֹ תְּדִינֵנִי
הָשְׁפַּלְתִּי וְנִבְהַלְתִּי פֶּן בְּאַפְּךָ תַּמְעִיטֵנִי
כִּי גָדוֹל יוֹם ה' להמשך

 

ימי הסליחות

מנהגינו לקום באשמורת הבוקר לומר ''סליחות'', החל מיום ראש חודש אלול עד יום הכפורים, כי מסורת בידינו שמשה רבינו ע''ה עלה להביא את הלוחות שניות בראש חודש אלול וירד עם הלוחות ביום הכפורים, וכל ארבעים יום הללו היו ימי רחמים ורצון לכל עם ישראל. וביום הכפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה, ואמר למשה ''סלחתי כדברך'', ולכן הוקבע יום הכפורים ליום מחילה סליחה וכפרה. קיצור שו"ע ילקוט יוסף

 

 

רק בשמחה

 

כתב מרן החיד"א ישתדל מאוד שכשעושה מצווה או לומד תורה יהיה בשמחה גדולה מאלפי זהב וכסף על שזכה ללמוד בתורה או לקיים מצוותו יתברך, ובודאי שזה ימשיך עליו קדושה יתרה.

והגיד רבינו האר"י זצ"ל, כי לא זכה לכל חכמתו הרמה ונפלאה כי אם ע"י השמחה הגדולה שהיה שמח בלימוד ובמצוות לאין קץ.

מורה באצבע

 

 

 

 

 

רק תורה © כל הזכויות שמורות